Algemene voorwaarden Muziekschool Badhoevedorp

(Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF.)

Artikel 1. Inschrijving en duur van de overeenkomst

 1. Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Minderjarigen
  moeten ingeschreven worden door hun wettelijke vertegenwoordiger.
 2. U gaat een overeenkomst aan voor een jaar met de desbetreffende docent die de muzieklessen verzorgt.
  De rechten en plichten van dit inschrijfformulier zijn op naam en niet overdraagbaar.
 3. De lesovereenkomst wordt aangegaan voor een heel jaar. Na dat jaar wordt de lesovereenkomst automatisch
  voortgezet, tenzij de leerling schriftelijk heeft opgezegd (zie artikel 2).
 4. Bij de inschrijving is de datum van ondertekening van het inschrijfformulier, de ingangsdatum van de
  lesovereenkomst, tenzij anders vermeld op het inschrijfformulier.

Artikel 2. Opzegging of beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus

 1. Opzegging is mogelijk met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn.
 2. Opzegging dient voor de 1 e van de maand te geschieden door middel van een schriftelijk bericht aan
  Muziekschool Badhoevedorp.
 3. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

Artikel 3. Betalingsverplichting

 1. Het lesgeld kan worden betaald in een eenmalige betaling per jaar, of een betaling per kwartaal of per maand.
  Het lesgeld wordt evenredig over het aantal termijnen verdeeld. Ook wanneer u kiest voor het betalen per
  kwartaal of per maand dienen de betaaltermijnen die in de vakanties vallen gewoon doorbetaald te worden.
  Dit geldt dus ook voor de lesvrije periode in de 6 weken durende zomervakantie; 1 week herfstvakantie de 2 weken kerstvakantie; de
  voorjaarsvakantie en de eerste week van de meivakantie.
  In alle overige schoolvakanties wordt er gewoon lesgegeven.
 2. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Muziekschool Badhoevedorp zich het
  recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.
 3. Betaling van de lesgelden dienen altijd vooruit betaald te worden:
  1. via een automatische incasso: per maand, kwartaal of per jaar;
  2. of via internetbankieren. Maandbetalingen dienen voor de eerste van elke maand overgemaakt te worden.
 4. De lesgelden worden in augustus vastgesteld en bekendgemaakt op www.muziekschoolbadhoevedorp.nl.

Artikel 4. Ziekte of afwezigheid

 1. Indien de leerling verhinderd is door ziekte of andere redenen, dan dient de leerling dit telefonisch door te geven.
  Niet gevolgde lessen kunnen echter niet worden ingehaald. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats
  onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.
 2. Bij ziekte van een docent wordt er voor vervanging gezorgd wanneer de absentie langer duurt dan twee weken in
  het totaal per cursusjaar. Mocht vervanging niet mogelijk zijn dan vindt er compensatie plaats door middel van
  restitutie van het lesgeld dat betaald is over de niet gegeven lessen, ingaande vanaf de 3 e les.

Artikel 5. Restitutie lesgeld

 1. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats d.m.v. een schriftelijk verzoek m.b.t. de onderstaande gevallen:
  1. langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring);
  2. overlijden van de leerling;
  3. lesuitval van lessen veroorzaakt door afwezigheid docent, vanaf de 3 e les per cursusjaar.
  4. Bij opzegging; restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, verminderd met het bedrag van de twee maanden
   opzegtermijn.

Artikel 6. Diefstal, vermissing of schade

 1. Muziekschool Badhoevedorp is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade aan de persoonlijke
  eigendommen van de leerling.
 2. Schade die wordt aangebracht aan het gebouw of eigendomen die toebehoren aan Muziekschool Badhoevedorp
  dienen door de leerling, of bij minderjarigheid door de ouder/verzorger, te worden vergoed.

Artikel 7. Lesmateriaal, lestijden en instrumenten

 1. De kosten van lesmaterialen zijn voor rekening van de leerling.
 2. Wijziging van lestijden is alleen mogelijk in overleg met de docent en kan niet eenzijdig worden gewijzigd.
 3. Leerlingen dienen zelf hun instrumenten en andere benodigde artikelen met zich mee te nemen.

(Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF.)

Gezellige muziekschool met gitaren

Gratis proefles aanvragen

Vraag vandaag nog een gratis proefles aan voor jouw favoriete instrument. Onze docenten nemen zo snel mogelijk contact met je op om de proefles in te plannen!

Nu proefles aanvragen

De volgende muzieklessen bieden wij aan op Muziekschool Badhoevedorp